प्रदेश सरकार
भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु


फाइलहरुको नाम Date View Download
स्थानीय तह र सहकारिको सहकार्यमा चक्लाबन्दि सहितको नमुना फार्म स्थापना कार्यक्रमका लागि आवश्यक अनुसूचीहरु(१,२,३,४,५) २०७७/०७/१९ Download
मत्स्य बीज ह्याचरी निर्माण सुधार कार्यक्रमका लागि अनुसूचीहरु २०७७/०७/१७ Download
आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि आवश्यक अनुसूचीहरु २०७७/०७/१७ Download
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तुद्वारा मिति २०७७/०६/२८ गते का दिन लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम कार्यक्रमहरु सञ्चालनको लागि आवश्यक मापदण्ड २०७६-०६-२८ Download
अनुसूची ४ प्रस्तावनाको ढाँचा चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमको लागि २०७७-०६-२८ Download
अनुसूची ३ आवश्यक कागजातहरु चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमक लागि २०७७-०६-२८ Download
अनुसूची २ निवेदनको ढाँचा चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमक लागि २०७७-०६-२८ Download
अनुसूची ४ प्रस्तावनाको ढाँचा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७६ अन्तरगतका कार्यक्रमको लागि २०७७।०६।२८ Download
अनुसूची ३ आवश्यक कागजातहरु पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७६ अन्तरगतका कार्यक्रमहरुको लागि २०७७।०६।२८ Download
अनुसूची -२ निवेदनको ढाँचा पशुपन्छी बिकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधिले २०७६ अन्तरगतका कार्यक्रमहरुको लागि २०७७।०६।२८ Download
बाख्रा मिसन आवश्यक कागजातहरु अनुसूची ६ २०७७-०६-२८ Download
बाख्रा मिसन प्रस्तावनाको ढाँचा अनुसूची - ५ Download
बाख्रा मिसन निवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ Download