• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  कपिलवस्तु


  डाउनलोड
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
  1 स्थानीय तह र सहकारिको सहकार्यमा चक्लाबन्दि सहितको नमुना फार्म स्थापना कार्यक्रमका लागि आवश्यक अनुसूचीहरु(१,२,३,४,५) फारमहरू 2077-08-17 View Download
  2 मत्स्य बीज ह्याचरी निर्माण सुधार कार्यक्रमका लागि अनुसूचीहरु फारमहरू 2077-08-17 View Download
  3 आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि आवश्यक अनुसूचीहरु फारमहरू 2077-08-17 View Download
  4 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तुद्वारा मिति २०७७/०६/२८ गते का दिन लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम कार्यक्रमहरु सञ्चालनको लागि आवश्यक मापदण्ड फारमहरू 2077-08-17 View Download
  5 अनुसूची ४ प्रस्तावनाको ढाँचा चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमको लागि फारमहरू 2077-08-17 View Download
  6 अनुसूची ३ आवश्यक कागजातहरु चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमक लागि फारमहरू 2077-08-17 View Download
  7 अनुसूची २ निवेदनको ढाँचा चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमक लागि फारमहरू 2077-08-17 View Download
  8 अनुसूची ४ प्रस्तावनाको ढाँचा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७६ अन्तरगतका कार्यक्रमको लागि फारमहरू 2077-08-17 View Download
  9 अनुसूची ३ आवश्यक कागजातहरु पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७६ अन्तरगतका कार्यक्रमहरुको लागि फारमहरू 2077-08-17 View Download
  10 अनुसूची -२ निवेदनको ढाँचा पशुपन्छी बिकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधिले २०७६ अन्तरगतका कार्यक्रमहरुको लागि फारमहरू 2077-08-17 View Download
  11 बाख्रा मिसन आवश्यक कागजातहरु अनुसूची ६ फारमहरू 2077-08-17 View Download
  12 बाख्रा मिसन प्रस्तावनाको ढाँचा अनुसूची - ५ फारमहरू 2077-08-17 View Download
  13 बाख्रा मिसन निवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ फारमहरू 2077-08-17 View Download
  © 2020 Copyright : भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कपिलवस्तु
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.