जम्मा प्रकाशन: 7

अनुसुची ३४,३७,३८ र ४१
अनुसूची २ निवेदनको ढाँचा चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमका लागि
अनुसूची ३ आवश्यक कागजातहरु चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमको लागि
अनुसूची ४ प्रस्तावनाको ढाँचा चिसोपानीमा मत्स्यपालन कार्यक्रमको लागि
आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि आवश्यक अनुसूचीहरु
मत्स्य बीज ह्याचरी निर्माण सुधार कार्यक्रमका लागि अनुसूचीहरु
स्थानीय तह र सहकारिको सहकार्यमा चक्लाबन्दि सहितको नमुना फार्म स्थापना कार्यक्रमका लागि आवश्यक अनुसूचीहरु (१,२,३,४,५)