• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  कपिलवस्तु


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 सहजकर्ता भर्ना सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-30 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तु View
  2 ब्यवसायिक मत्स्य फर्ममा मेसीनरी औजार प्रर्दशनी तथा उपयुक्ताको सम्भाब्यता अध्ययन सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-04 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तु View
  3 बायोलक प्रर्दशन कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-04 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तु View
  4 भेटेरिनरी अ्स्पताल कपिलबस्तुको प्रस्ताव आह्वानको सूचना लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा २०७७-०६-२८ मा प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-17 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तु View
  5 भेटेरिनरी अ्स्पताल कपिलबस्तुको प्रस्ताव आह्वानको सूचना लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा २०७७-०६-२८ मा प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-17 लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिक View
  6 सिलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना भेटहस कपिलबस्तु सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-17 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तु View
  7 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तुको २०७७-७-१९ गते बुटवल टुडेमा प्रकाशित प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-17 भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कपिलबस्तु View
  © 2020 Copyright : भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कपिलवस्तु
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.